Civil Air Patrol’s Lt Col Richard J. Levitt, 2012

Civil Air Patrol's Lt Col Richard J. Levitt, 2012